Kristin Davis
FameRank: 6

"Kristin Landen Davis"p>"Kristin Landen Davis" (also listed as "Kristin Lee Davis"; born

If you enjoy these quotes, be sure to check out other famous actresses! More Kristin Davis on Wikipedia.