I said to the almond tree, ''Friend, speak to me of God,'' and the almond tree blossomed.

Nikos Kazantzakis