"Wang Yan" may refer to:

*Wang Yan (Former Shu) (899–926), emperor of Former Shu

*Wang Yan (race walker) (born 1971), Chinese race walker

*Wang Yan (actress) (born 1974), Chinese actress

*Wang Yan (cyclist), Chinese track cyclist

*Wang Yan (gymnast) (born 1999), Chinese gymnast

*Wang Yan (tennis) (born 1996), female Chinese tennis player

More Wang Yan on Wikipedia.